Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRAILA (schimba)
VADENI (schimba)


BRAILA

VADENI

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare drumuri locale si strazi rurale in comuna Vadeni9.191.026,13 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Realizare gradinita de copii cu program normal in localitatea Baldovinesti-continuare lucrari constructii si dotari,comuna Vadeni, judetul Braila520.317,98 leiPNDL 2
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII APARTINAND F.O.U.A.I. VADENI DIN AMENAJAREA BRAILA-DUNARE-SIRET, JUDETUL BRAILA6.585.644,17 leiPNDR
MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP4 DIN AMENAJAREA DE IRIGATII, INCINTA BRAILA-DUNARE-SIRET,JUDETUL BRAILA4.639.320,95 leiPNDR
MODERNIZAREA ?I REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGA?II SPP 3, APAR?IN�ND O.U.A.I. BALDOVINE?TI, JUDE?UL BR?ILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNIC? LATINU V?DENI4.636.493,24 leiPNDR
MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA OUAI PIETROIU4.573.813,12 leiPNDR
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII AFERENTE PLOTULUI SPP9-1 VADENI, ETAPA I, O.U.A.I VADENI4.165.542,18 leiPNDR

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Modernizare strazi rurale in localitatile Vadeni, Baldovinesti si Pietroiu, comuna Vadeni, judetul Braila18.028.342,02 leiPNDL 2