Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
GALATI (schimba)
REDIU (schimba)


GALATI

REDIU

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare prin asfaltare DC 25, km 0+000 � 3+292, in comuna Rediu, judetul Galati4.096.720,01 leiPNDL 12016

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Rediu judetul Galati4.909.839,00 leiPNDL 2
Reabilitare, modernizare si dotare scoala, comuna Rediu judetul Galati2.466.253,99 leiPNDL 2