Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
GALATI (schimba)
PECHEA (schimba)


GALATI

PECHEA

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare strada Muncii km 0 + 000 - km 000 + 550, intre DJ 251 si Cimitir, in localitatea Pechea, comuna Pechea, judetul Galati382.976,36 leiPNDL 12016
Piata agroalimentara, comuna Pechea4.481.570,76 leiPNDL 12017
Reabilitare drumuri comunale, comuna Pechea, judetul Galati3.536.696,34 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare drumuri locale comuna Pechea: str. Caisilor,str. Stejarului,str. Castanilor,str.Prutului, str.Secerei, str. Pacii, str. Mioritei, str. Belsugului, str. Pietei, str. Razoare, str, V�natorului7.951.896,00 leiPNDL 2

INVESTITII IN CONTRACTARE

ObiectivSumaProgram
Extindere scoala gimnaziala nr. 2 -cancelarie si grupuri sanitare, comuna Pechea -judetul Galati348.882,00 leiPNDL 2