Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
GALATI (schimba)
LIESTI (schimba)


GALATI

LIESTI

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare strazi in comuna Liesti, judetul Galati3.922.479,51 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare strazi in comuna Liesti judetul Galati6.624.786,00 leiPNDL 2

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Modernizare retea de iluminat public stradal I, comuna Liesti, jud. Galati570.000,00 leiPNDL 2
Modernizare retea de iluminat public stradal II, comuna Liesti, jud. Galati570.000,00 leiPNDL 2