Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
GALATI (schimba)
PISCU (schimba)


GALATI

PISCU

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare drumuri locale in comuna Piscu, judetul Galati5.503.051,19 leiPNDL 12016

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Piscu , judetul Galati9.127.836,00 leiPNDL 2
MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP 57 DIN AMENAJAREA DE IRIGA?II C�MPIA COVURLUI, JUDE?UL GALA?I,4.444.015,68 leiPNDR
"MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE SPA VAMES, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII CAMPIA COVURLUI, JUDETUL GALATI"6.884.196,20 leiPNDR

INVESTITII IMPLEMENTATE DE CNI

ObiectivSuma
Sala de sport scolara localitatea Piscu, Cvartal 14, Parcela 269.3.351.805,00 lei