Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
GALATI (schimba)
BALENI (schimba)


GALATI

BALENI

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare drumuri locale in comuna Baleni, judetul Galati2.528.328,21 leiPNDL 12016

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Extindere retea de canalizare menajera in comuna Baleni, judetul Galati2.811.364,00 leiPNDL 2
Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Baleni, judetul Galati5.171.121,00 leiPNDL 2
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALENI, JUDETUL GALATI4.280.287,59 leiPNDR
EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA BALENI, JUDETUL GALATI4.290.816,55 leiPNDR