Instrumente

a) Ministerul Cercetării şi Inovării în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – INCSMPS Bucureşti derulează contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020, cod SMIS: SIPOCA 27.

Prin activitatea Mecanism de colectare date se are în vedere Dezvoltarea şi alimentarea unei platforme informatice integrate care va îngloba:

  • Registrul cercetătorilor din România, care va asigura decidenţilor informații despre cercetătorii din România; datele privesc identificarea personală, specialităţile, instituțiile de afiliere, pregătirea profesională, vârsta, proiecte și publicații; va asigura validarea rezultatelor prin armonizarea cu bazele de date ştiinţifice internaţionale şi prin validarea umană de către participanţii înscrişi pe platforma asociată registrului.
  • Registrul rezultatelor activităților CDI va contribui la evaluarea periodică a calității şi cantității rezultatelor ştiinţifice, precum și la evaluarea conectării cercetării româneşti la cercetarea internaţională. În mod particular, registrul va permite urmărirea legăturilor dintre programele de finanţare, instituţiile beneficiare şi rezultatele obţinute.
  • Registrul experților pentru activități, programe și proiecte CDI va conţine informaţii despre experţi din România și din străinătate care pot participa la diverse activități, programe și proiecte de cercetare, inclusiv în calitate de evaluatori. Registrul serveşte direct procesului de planificare a activităților şi programelor de cercetare, dezvoltare şi inovare.
  • Registrul potenţialilor contractori se bazează pe un portal construit de ANCS (rpc.ancs.roc) în vederea lansării, monitorizării şi evaluării programelor de cercetare. Prin înregistrarea electronică a datelor privind unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat din sistemul CDI, portalul permite un proces simplu de înregistrare în competiţiile sau ofertele de proiecte, scutind aplicanţii de depunerea repetată a documentelor de prezentare a organizaţiei şi a documentelor financiare care dovedesc eligibilitatea acestora.
  • Registrul infrastructurilor naţionale de cercetare oferă date privind infrastructurile de cercetare – publice şi private – disponibile în cadrul sistemului naţional de CDI, precum şi date privind eventualele opţiuni de utilizare (servicii) şi condiţii de acces la acestea. Registrul se construieşte pe baza platformei Engage in the Romanian Research Infrastructure System (erris.gov.ro) dezvoltată de UEFISCDI, care permite organizaţiilor ce deţin infrastructuri să le descrie la nivel tehnic, la nivelul personalului asociat ş.a.m.d. precum şi să ofere, prin intermediul platformei, servicii de utilizare a infrastructurilor.

Platforma integrată mai cuprinde un tablou de bord pentru monitorizarea Strategiei CDI, care integrează informaţii din registre pentru scopul monitorizării Strategiei, precum şi Portalul ERA-România, care alimentează instituţiile şi cercetătorii din cadrul platformei cu informaţii privind politicile UE în domeniul CDI şi iniţiativele românești asociate.

b) Au fost elaboraţi Termenii de referință (ghidul de aplicare/ pachetul de informaţii) pentru contractarea unui proiect sectorial pentru elaborarea Strategiei Naționale de CDI pentru perioada 2021-2027.

În baza acestora a fost elaborată Fişa de proiect ce a fost depusă cu adresa MCI nr. 3074/19.09.2018 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru finanţarea proiectului cu titlul „Creşterea capacităţii sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacităţii anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Obiectivul specific 1.

Proiect contractat în 2018 pentru o perioadă de 36 de luni: SIPOCA 393.

Rezultate estimate:

  • Revizuirea legislaţiei în domeniul CDI.
  • Pregătirea cadrului Strategic de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2021-2027, cu componente de specializare inteligentă.
  • Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autorităţile şi instituţiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului – Accelerate România.
  • Sistem de managementul calităţii implementat la nivelul MCI.