Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BRASOV (schimba)
VULCAN (schimba)


BRASOV

VULCAN

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Centrala termica Scoala Gimnaziala Vulcan332.138,40 leiPNDL 22017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Achizitie dotari pentru caminul cultural Vulcan1.264.837,74 leiPNDR

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Drum comunal Vulcan3.777.650,00 leiPNDL 2
Extindere Scoala Gimnaziala Vulcan2.544.424,72 leiPNDL 2
Reabilitare acoperis Scoala Gimnaziala Vulcan1.650.000,00 leiPNDL 2
Retea canalizare Colonia 1 Mai2.831.109,00 leiPNDL 2

INVESTITII IN CONTRACTARE

ObiectivSumaProgram
Extindere sistem iluminat public450.000,00 leiPNDL 2