Comitetul Interministerial pentru Turism a fost constituit pentru promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru coordonarea politicilor publice şi acţiunilor cu impact asupra turismului la nivel naţional, pentru monitorizarea evoluţiilor sectoriale şi pentru formularea direcţiilor strategice însoţite de un plan de acţiuni pe termen mediu/lung pentru îmbunătăţirea potenţialului turistic.

Au fost stabilite și direcțiile strategice de acţiune:
a) formulează propuneri pentru armonizarea priorităţilor legislative şi investiţionale propuse de celelalte ministere/ autorităţi cu priorităţile din domeniul turismului;
b) identifică modalităţile de implementare a măsurilor şi proiectelor cu impact asupra dezvoltării turismului în România şi asupra gradului de vizibilitate a ţării noastre pe plan internaţional;
c) analizează şi evaluează periodic stadiul implementării strategiilor aprobate în cadrul CIT, progresele înregistrate şi impactul acestora asupra numărului de turişti/vizitatori din România;
d) analizează strategiile de dezvoltare pentru sectorul turistic, coordonatele Master planului pentru dezvoltarea turismului naţional, în vederea identificării acţiunilor necesare implementării;
e) analizează proiectele legislative derivate din documentele programatice în materie de turism şi formulează, după caz, la iniţiativa membrilor, recomandări şi propuneri pe marginea acestora;
f) formulează propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul turismului, analizează şi identifică priorităţile legislative în domeniu, în vederea atingerii scopului definit la art. 2;
g) identifică şi analizează modalităţi de unificare/armonizare a legislaţiei existente în domeniul turismului sau în domeniile conexe turismului;
h) corelează şi armonizează deciziile şi strategiile din domeniul turismului cu politicile şi strategiile din celelalte ramuri ale economiei naţionale conexe turismului;
i) asigură cooperarea şi schimbul de informaţii interinstituţional necesar procesului decizional la nivel guvernamental în vederea implementării şi actualizării măsurilor stabilite prin politici, strategii şi programe în domeniul turismului;
j) identifică, analizează şi stabileşte acţiuni privind implementarea măsurilor stabilite prin documente programatice;
k) identifică priorităţile naţionale privind creşterea numărului de turişti/vizitatori ai României şi îmbunătăţirea infrastructurii turistice;
l) identifică posibile resurse financiare necesare implementării obiectivelor şi priorităţilor asumate în documentele programatice din domeniul turismului;
m) sprijină implementarea şi realizează monitorizarea strategiilor, programelor, politicilor şi asigură respectarea obligaţiilor ce revin din angajamentele României asumate prin acorduri internaţionale cu incidenţă pe domeniul turism.